INFORMATION OM BKF-FYN

Bkf-Fyn er den Fynske regionale underafdeling af Danmarks største organisation for billedkunstnere "Billedkunstnernes Forbund" (BKF).

BKF har ialt på landsplan godt 1.200 medlemmer. Bkf omfatter i dag, udover de traditionelle kunstformer maleri, skulptur og grafik, også de nyere billedkunstformer, f.eks. blandform, multimedie, kunsthåndværk, fotografi m.m.

Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres virke som muligt. Til dette arbejde har Bkf udover et sekretariat med mange års erfaring indenfor billedkunst og en stor kontaktflade både til billedkunstnere og brugere af billedkunst, også en arbejdende bestyrelse og en redaktionsgruppe, der varetager Bkfs fagblad.

Billedkunstnernes Forbund (Bkf) blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.

Forbundet har optagelseskriterier. Læs mere om disse under Indmeldelse. Medlemskontingentet koster 520,- kr./kvartalet, og er fradragsberettiget.

Bkf repræsenterer billedkunstnerne.

Bkf er repræsenteret i mange ophavsretlige, kulturpolitiske og faglige organer og råd, og Bkf har dermed både indflydelse og fingeren på pulsen.

Bkf er bl.a. repræsenteret i flg. råd og nævn: Dansk Kunstnerråd, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, amtslige billedkunstråd, Samrådet for Ophavsret, Danske Billedautorer, Copy-Dan, Nordisk Kunstforbund, BIN, IAA, Biblioteksforeningen, Biblioteksstyrelsen, Gl. Dok, Områdeudvalget for Billedkunst, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Designskolen Kolding, Københavns Kommunes Udviklingspulje, Københavns Kulturfond, Arte, Kontaktudvalget og Ophavsretsfonden i Bkf (BKFO).
Læs mere om kunstlivets organisationer under Dansk & udenlandsk kunstliv.

Standard aftalekontrakter.

Der udover arbejder Bkf for at fremme billedkunstnernes vilkår generelt ved bl.a. at udarbejde standardiserede aftalekontrakter, som kan hjælpe det enkelte medlem i hans/hendes daglige arbejde. 

Bkf har udarbejdet en udstillingsvedtægt, en standard reproduktionsaftale og konkurrenceregler, en kommissionsaftale, vejledende reproduktionstariffer, prisliste på bestillingsopgaver, skatteskema til hjælp til selvangivelsen, en legatoversigt,  en legatboligoversigt og kunstforeningslister. Medlemmer af Bkf kan rekvirere disse ting gratis på sekrætariatet.

Forbundet bistår i øvrigt medlemmer med rådgivning indenfor bl.a.: Ophavsret, forsikring, kontrakter, skat, transport, told, legater, udstillinger, sociale forhold og juridiske søgsmål. Se menupunktet økonomi & jura.

Bkfs udgivelser.

BKF udsender hvert år en ajourført medlemsliste både til medlemmer og brugere af billedkunst. Her kan adresser og lign. oplysninger på alle medlemmer findes.

Hvert andet år udsendes Bkfs håndbog, en større publikation, der indeholder detaljerede oplysninger om både faglige og kulturelle indstandser, samt en lang række institutioner i dansk og internationalt kunstliv, inkl. oplysninger om legater og fonde.

Forbundet udgiver tillige Bkf-bladet - et fagblad for billedkunstnere 4 gange årligt, som hver gang sætter fokus på forhold der vedkommer professionelle kunstnere. Bladet tilrettelægges af en fastansat redaktør i samarbejde med Bkfs redaktionsgruppe. Bladet udsendes til alle de vigtigste kulturinstitutioner, pressen og danske kunstuddannelsesinstitutioner.

Bkf formidler desuden medlemmerne gennem BKF's hjemmeside - se punktet Kunstnerne. Alle medlemmer af Bkf kan gratis benytte denne service, og sekrætaritet bistår gerne med det tekniske.

Bkfs medlemskort giver gratis adgang.

Medlemmer af Bkf får hvert år tilsendt et medlemskort som giver gratis adgang til næsten alle landets større udstillingssteder og museer. Kortet giver samtidig rabat ved køb af kunstnerartikler i visse butikker. BKF disponerer også over IAA kort, der giver gratis adgang til en del internationale udstillingssteder.

Kunstnerbolig på Fanø.

Forbundet disponerer over et kunstnerhus på Fanø, hvortil medlemmerne har adgang mod betaling af en beskeden leje. Huset, som er historisk, er forsynet med atelier og bolig og ligger midt i Sønderho.

Gratis lån af bil til værktransport.

Bkf råder også over en stor bil, som billedkunstnere kan låne gratis til brug for transport af værker i forbindelse med udstillinger. Vi håber på længere sigt at kunne råde over 2 store biler, således at vi kan have én stationeret både på Sjælland og i Jylland.
Desuden råder Bkf over en stor lukket trailer. Den står på Gæsteatelier Hollufgård i Odense.
Gæsteatelier Hollufgård administrerer udlån af den.
Kontakt daglig leder Charlotte Bonde: acbo@odense.dk eller på tlf. 65 95 89 98

Bkfs regionale afdelinger.

Bkf har 11 regionale afdelinger spredt udover hele landet, som varetager forbundets interesser indenfor relevante områder for billedkunst i lokalområderne.