Regional kulturaftale mellem Kulturministeren, Odense Kommune og Fyns Amt

for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007


INDHOLD

Kapitel 1:  Kulturpolitik og regionale kulturaftaler 3
1.1 Kulturpolitikkens overordnede værdier og mål 3    
1.2 Formålet med de regionale kulturaftaler 3  
Kapitel 2:   Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Odense/Fyn 4
2.1 Beskrivelse af kulturregionen 4
2.2 Regionens kulturpolitiske mål og værdier 4
2.3 Samarbejdsorganisation 5 
Kapitel 3:   Opgaver og mål for de enkelte kulturområder 6
3.1 Musik 6
3.2 Teater og Dans 6
3.3 Museer 7
3.4 Billedkunst 7
3.5 Film 8
3.6 Børn og unge 8
3.7 Kultur og erhverv 8
3.8 De kunstneriske uddannelser 9
3.9 Kulturformidling 9
Kapitel 4:    Faglig rådgivning 9
Kapitel 5:    Bevillinger knyttet til aftalen 10
5.1 Den kulturelle rammebevilling 10
5.2 Projektbevillinger 11
Kapitel 6:   Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af den regionale Kulturaftale 12
Kapitel 7:    Evaluering og rapportering 12
7.1 Evaluering 12
7.2 Regnskabsoplysninger 13
7.3 Administrativ og politisk følgegruppe 13
Kapitel 8:   Underskrift af aftalen 14

Bilag 1 :  Regionens egenfinansiering 15
Bilag 2:     Den statslige rammebevilling 16
Bilag 3: Projektbevilling 17
Bilag 4: Projektbeskrivelse: Pulje til styrkelse af kultursamarbejdet mellem Fyns Amt og Odense Kommune 18

Kapitel 1
Kulturpolitik og regionale kulturaftaler

1.1. Kulturpolitikkens overordnede værdier og mål
Kulturpolitikkens overordnede målsætning er at skabe frie rammer for, at kulturinstitutioner, -organisationer, -initiativer, og

-personligheder kan skabe og formidle kultur med kvalitet.
Kulturpolitikken udstikker frie rammer for drift, udvikling og samspil i kulturlivet samt for kultursektorens samarbejde med øvrige

sektorer.

Kulturpolitikken i Danmark hviler på tre grundlæggende værdier: Frihed, Forskellighed og Fællesskab.

Frihed  - fordi kultur kun trives med frie rammer
Forskellighed – fordi mennesker har forskellige kulturelle traditioner og behov
Fællesskab – fordi kultur kan bidrage til at skabe gensidig forståelse, dialog og sammenhæng.

Kulturpolitikken skal på en gang være både traditionsbevidst og fremadrettet.  Det skal den fordi frie kulturaktiviteter fra kunst til

idræt er tilbud om udfordringer, oplysning, dannelse og identitet, der kan bidrage til individers, gruppers og samfundets

udvikling, og fordi, at kultur har værdi i sig selv.
Derfor er det målet for den nationale kulturpolitik at sikre, udvikle og udbrede kulturlivet over hele landet

Det er et gennemgående tema i kulturpolitikken, at kulturlivet søger nye partnerskaber.
Kunstnere henter inspiration gennem samarbejde med erhvervslivet og omvendt. Gode kulturtilbud tiltrækker og fastholder

videnstunge virksomheder.
Derfor søger også det offentlige Danmark organiseret i stat, amter og kommuner nye og utraditionelle partnerskaber.

1.2. Formålet med de regionale kulturaftaler.
Kulturpolitikken stiler mod at styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele landet gennem øget arbejdsdeling, koordinering

og ligeværdig dialog. Hovedformålet med de regionale kulturaftaler er således at fastholde og udbygge den kulturpolitiske

dialog og værdidebat mellem de forskellige geografiske niveauer i kulturpolitikken.

Formålet er endvidere:
-At understøtte amtskommunernes og kommuners engagement og samarbejde på kulturområdet.
-At give større dispositionsfrihed på det regionale niveau, og derved forbedre ressourceudnyttelsen og fremme den kulturelle

udvikling på det lokale niveau.
-At sætte fokus på mål og resultater i den regionale kulturpolitik.
-At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i regionen med vægt på kvalitet.
-Hvor aftalen omfatter flere kommunale enheder, at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og amtsgrænser.

Kapitel 2
Kulturregionens beskrivelse af den regionale kulturpolitik

2.1. Beskrivelse af kulturregionen
Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt er et samarbejde mellem Odense Kommune og Fyns Amt om kulturpolitikken i det

fynske område. Et hovedformål for nærværende aftale er at fremme samarbejdet mellem de to fynske parter.

I aftalen angives en række fælles mål for de to fynske parter, og der angives en række konkrete fælles amarbejdsopgaver.

Det er hensigten, at øvrige interesserede fynske kommuner kan koble sig på dele af aftalen eller konkrete projekter, således at

de selektivt indgår i udvalgte dele.
 
2.2. Regionens kulturpolitiske mål og værdier
Formålet med den fælles regionale kulturaftale er at øge synligheden for det samlede kulturområde i den fynske region

gennem fælles satsninger (projekter), og ved at understøtte Odense Kommunes og Fyns Amts samarbejde på udvalgte felter.

En bedre udnyttelse af potentialerne i regionens kulturelle institutioner og netværk skal sikres gennem koordinering,

arbejdsdeling og synergi. Den fælles aftale skal derved bidrage til at styrke kvaliteten og fagligheden i regionens kulturelle

udbud.

I kontraktperioden overtager kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt en række af statens hidtidige opgaver på

kulturområdet og forpligter sig til at søge følgende målsætninger opfyldt:

- At udvikle størst mulig sammenhæng på en række kulturpolitiske områder med udgangspunkt i samspillet storby - opland og

med Odenses særlige muligheder, traditioner og forpligtelser som regionens største by.
- At sikre alsidighed, kvalitet og bredde i det samlede kulturudbud, og samtidig øge kulturområdets synlighed generelt og på

enkeltområder.
- At fremme det tværgående samarbejde mellem kulturinstitutionerne i regionen til gavn for både kulturbrugere,

kulturproducenter og eftertiden. Om fornødent på tværs af bestående grænseflader og gennem nye samarbejdsformer.
- At sikre driften af større professionelle kulturinstitutioner - herunder nogle med landsdækkende karakter - samt

forsøgsvirksomhed og udvikling.
-At planlægge, gennemføre og evaluere nogle særlige kulturelle projekter, der har karakter af nationale satsninger.

Delmål
Aftalen skal styrke indsatsen for:
- at styrke kvaliteten i det professionelle udbud af kultur i regionen
- at øge synligheden gennem fælles bestræbelser omkring markedsføring etc.
- at tilgodese mangfoldigheden i indholdet, og tilgængeligheden i placeringen
- at skabe specifikke satsningsområder med udgangspunkt i regionens styrkefelter
- at etablere nye samarbejdsflader mellem regionens myndigheder, og mellem kultur og erhverv

2.3. Samarbejdsorganisation
Samarbejdet  mellem Fyns Amt og Odense Kommune udspringer af en gensidig respekt for parternes eksisterende

beslutningssystemer inden for kulturområdet, herunder indgåede aftaler med Kulturministeriet om landsdelsscenen,

landsdelsorkestret, resultatkontrakten med Biblioteksstyrelsen for Odense Centralbibliotek samt aftale med Statens Musikråd

om regionale spillesteder.

Med det formål at skabe et fælles forum for de opgaver, som  denne aftale gør til fælles satsningsområder, etablerer

Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt en fælles politisk styregruppe med 3 repræsentanter fra hver af de 2 parter. Den

politiske styregruppe træffer beslutning om iværksættelse af de fælles opgaver.

Til den politiske styregruppe knyttes en embedsmandsgruppe bestående af et lige antal repræsentanter fra hver af de 2 fynske

parter.

Såfremt samarbejdet udvides med en eller flere fynske primærkommuner kan der etableres fora til informationsudveksling om

de konkrete samarbejdsprojekter.

Kapitel 3
Opgaver og mål for de enkelte kulturområder
Samarbejdet omfatter såvel delområder indenfor kulturlivet, hvortil der er knyttet en statslig kulturel rammebevilling som

områder, hvor samarbejdet alene baseres på de fynske parters egne netværk og resurser.

3.1.  Musik
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt vil aktivt søge at fremme forholdene for musiklivet i regionen og styrke den

musikalske fødekæde på Fyn ved i aftaleperioden;
- at etablere samarbejde med henblik på koordinering af musikuddannelserne på Fyn
- at samarbejde omkring prioritering af regionale spillesteder og regionale ensembler
- Odense Kommune viderefører sin støtte til de Internationale Carl Nielsen Musikkonkurrencer (violin, fløjte og klarinet)

Overførte tilskud
Såfremt Kunstrådet giver sin tilslutning hertil overtager kulturregionen statens forpligtigelser vedr:
- Tilskud til musikalsk grundkursus (MGK)
- Honorarstøtteordning til rytmiske spillesteder

Såfremt Kunstrådets fagudvalg for musik beslutter at yde støtte til de internationale Carl Nielsen Musikkonkurrencer, overtager

kulturregionen - såfremt Kunstrådet giver sin tilslutning hertil - statens forpligtelser vedrørende dette tilskud.

3.2. Teater og Dans
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt vil aktivt søge at fremme forholdene for teaterlivet i regionen og samarbejde i

aftaleperioden om:
- Styrkelse af den samlede markedsføring af teaterudbuddet på Fyn
- Konkrete samarbejder omkring musikdramatik med bl.a. Den fynske Opera og Odense Internationale Musikteater
- Kulturregionen ønsker at formulere og udvikle et forsøgsprojekt på teaterområdet. Det skal tage afsæt i de indgåede flerårige

teaterkontrakter for såvel landsdelsscenen Odense
- Teater som de "små storbyteatre" i Odense; men skal herudover vurdere mulighederne for at sikre mere helhedstænkning i

regionens teaterudbud og belyse perspektiver og muligheder i en koordineret anvendelse af resurserne, en kvalitetsforøgelse

og forbedrede konkurrencevilkår.

Overførte tilskud
I aftaleperioden overtager Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt statens forpligtigelser vedr.
- Tilskud til små storbyteatre
- Den landsdækkende teaterabonnementsordning
- Refusion af kommuners og amters køb af børneteater og opsøgende teater.

Til gennemførelse af et forsøgsprojekt med helhedstænkning på teaterområdet jf. bilag 4 .2 ydes et tilskud fra tipsmidlerne til

kulturelle formål jf. bilag 3.

3.3. Museer
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt samarbejder i aftaleperioden om
- Den fynske Konserveringsordning
- At udvikle Odense Bys Museers samarbejde omkring H.C. Andersen, Den fynske Landsby og den fynske kulturarv med

særlig vægt på øget "tilgængelighed".
- At udbygge det tværsektorielle samarbejde og styrke beslutningsgrundlaget omkring dannelsen af Danmarks Mediemuseum

(tidligere Grafisk Museum/Danmarks Pressemuseum).
- At udbygge det tværsektorielle samarbejde omkring Museet for Fotokunst med fokus på bl.a. formidling.
- Der iværksættes en undersøgelse af mulighederne for etablering af et såkaldt ABM-samarbejde i regionen mellem lokale

Arkiver, Biblioteker og Museer.

Overførte tilskud
I aftaleperioden overtager Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt statens forpligtelser vedr.:
- Tilskud til statsanerkendte museer med almindelig tilskudsordning.

Såfremt Odense Bys Museer i aftaleperioden opnår status som § 16 museum og tilkendes et særligt driftstilskud til løsning af

yderligere opgaver på kulturarvsområdet overføres også dette tilskud til Odense Bys Museer via den regionale rammebevilling.

Til gennemførelse af en undersøgelse af mulighederne for etablering af ABM-samarbejde jf. bilag 4.3  ydes et tilskud fra

tipsmidlerne til kulturelle formål jf. bilag 3.

3.4. Billedkunst
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt vil aktivt søge at fremme forholdene for arbejdet med billedkunst i regionen, såvel

for kunstnernes skabende arbejde som formidlingen heraf til publikum.

Odense kommune og Fyns Amt samarbejder i aftaleperioden om at
- Styrke og udvikle værkstedsfunktionerne på Grafisk Værksted og Gæsteatelier Hollufgaard med gæsteboliger
- Styrke informations- og undervisningsvirksomhed samt tværgående aktiviteter i tilknytning til kunstmuseer og Brandts

Klædefabrik
- videreudvikle mulighederne for samarbejde indenfor Billedkunstlovens rammer og undersøge mulighederne for at udvikle en

kuratoruddannelse

Kunstrådets fagudvalg for billedkunst har besluttet at yde tilskud til Brandts Klædefabrik i henhold til Billedkunstloven og

såfremt Kunstrådet giver sin tilslutning hertil overtager Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt statens forpligtelser vedr.

dette tilskud.

3.5. Film
Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt vil i aftaleperioden aktivt søge at samordne
initiativer og nye formidlingsformer på film- og medieområdet for at sikre udvikling og
bedre resurseudnyttelse.

Det skal ske gennem netværksdannelse og nye partnerskaber for at øge synlighed, gennemslagskraft og formidlingsaspektet i

en række filminitiativer på Fyn.

3.6. Børn og unge
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt vil i aftaleperioden aktivt søge at styrke,
udvikle og kvalificere arbejdet med børne- og ungdomskultur på Fyn. Odense kommune og Fyns Amt vil fremme initiativer og

nye formidlingsformer i forbindelse med en række børne- og ungdomskulturelle tiltag:
- Udvikling og samordning af fynsk kultur til, med og af børn og unge
- Aktiviteter med udgangspunkt i Børnekulturhuset Fyrtøjet
- Undersøge behov og præferencer blandt unge i forhold til fremtidige kulturudbud

Til iværksættelse af undersøgelse vedr. unges kulturpræferencer jf. bilag 4.4. ydes et tilskud fra tipsmidlerne til kulturelle formål

jf. bilag 3

3.7. Kultur og erhverv
Kulturregion Odense kommune - Fyns Amt vil aktivt søge at styrke samarbejde og fælles projekter mellem kultur og erhvervsliv

for at afdække mulige kreative alliancer parterne imellem.

Odense kommune og Fyns Amt samarbejder i aftaleperioden om at
- Udvikle netværk med henblik på erfaringsudveksling og innovation
- Skabe synlighed og sammenhæng mellem kulturområdet og erhvervene på Fyn
- Udvikle og gennemføre et eller flere forsøgsprojekter i et samarbejde mellem fynsk kunst og erhvervsliv.

Til gennemførelse af forsøgsprojekter vedr. kultur- og erhvervssamarbejde jf. bilag 4.1 ydes et tilskud fra de kulturelle tipsmidler

jf. bilag 3. 

3.8. De kunstneriske uddannelser
Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt vil aktivt søge at styrke vilkår, synlighed og muligheder for de kunstneriske

uddannelser og de øvrige videregående uddannelser på Fyn med kreativt og formidlende indhold.

Odense kommune og Fyns Amt samarbejder i aftaleperioden om at
- Medvirke til øget samarbejde mellem de kulturelle uddannelser på Fyn og øvrige regionale uddannelsesinstitutioner med

kreative uddannelsesforløb. (Det fynske Musikkonservatorium, Det fynske Kunstakademi, Skuespillerskolen ved Odense
Teater, Odense Tekniske Skole, Det Kgl. Teaters Balletskole på Fyn m.fl.)

3.9. Kulturformidling
Odense kommune og Fyns Amt samarbejder om kulturformidling ved i aftaleperioden at samordne information om kulturelle

aktiviteter på Fyn, herunder kulturlivets betydning for tiltrækning af turister og uddannelsessøgende.

Kapitel 4
Faglig rådgivning

Såvel Fyns Amt som Odense Kommune opretholder de faglige råd, som de 2 parter i forvejen hver for sig har etableret og

samarbejder med.

Den politiske styregruppe kan endvidere nedsætte særlige udvalg eller tilknytte enkeltpersoner:
- Som faglige rådgivere indenfor specifikke kulturelle områder
- I tilknytning til konkrete projekter
- Til koordination indbyrdes mellem deltagende kommuner

Endvidere kan interesserede fynske kommuner efter nærmere aftale deltage i samarbejdet på en række udvalgte områder.

Kapitel 5
Bevillinger knyttet til aftalen

5.1. Den kulturelle rammebevilling
Til medfinansiering af visse af de i kapitel 3 nævnte opgaver og målsætninger modtager Kulturregion Odense Kommune -

Fyns Amt i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af

regional egenfinansiering i mindst det omfang der fremgår af bilag 1.

Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til

bestemte opgaver. Rammebevillingen skal disponeres på en sådan måde, at de opgaver og mål, som er beskrevet i kapitel 3

kan gennemføres.

Rammebevillingens størrelse er beregnet på baggrund af rammebevillingen i den forudgående aftaleperiode. Der er kun sket

genberegning, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende. For Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt er der sket

genberegning for museumsområdets vedkommende. Beregningen af rammebevillingen fremgår af bilag 2

Den kulturelle rammebevilling har følgende størrelse i 2004-prisniveau.
2004: 9.539.122 kr.
2005: 9.322.624 kr.
2006: 9.322.624 kr
2007: 9.281.735 kr.

Bevillingerne for 2004-2007 vil blive reguleret ved hjælp af det til en hver tid af Finansministeriet udmeldte prisindeks til brug

ved regulering af driftsbevillinger. Bevillingen udbetales forud i månedsvise rater.

Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i Kulturministeriets lovgivning, som indebærer en ændring af de

statslige tilskud på områder, der er omfattet af aftalen, vil rammebevillingen blive reguleret tilsvarende. Se bestemmelserne i

kapitel 6.

I de tilfælde, hvor Finansministeriet og Kulturministeriet i forbindelse med de årlige forhandlinger om rammerne for

finanslovsforslaget gennemfører generelle – som regel procentuelle – besparelser i kulturbudgettet, vil der ske en tilsvarende

reduktion af den kulturelle rammebevilling. Reduktionen vil ske med de procentsatser, der gælder for
kulturbudgettets øvrige driftsbevillinger. Dog vil den del af rammebevillingen, som vedrører lovbundne udgifter til

børneteaterrefusion ikke blive reduceret.

Finansministeriet foretager i løbet af et finansår opfølgning på udgiftspolitikken. Denne opfølgning kan resultere i at der

gennemføres dispositionsbegrænsninger. Der vil normalt være tale om generelle procentvise besparelser af visse typer

udgifter. I de tilfælde, hvor Finansministeriet gennemfører dispositionssbegrænsninger, kan der ske en begrænsning af
den kulturelle rammebevilling. Begrænsningen vil ske med de procentsatser, der gælder for kulturbudgettets øvrige

driftsbevillinger.

Hvis Kulturministeriet foretager en reduktion af rammebevillingen, har regionen mulighed for at reducere sin genfinansiering

proportionalt hermed.

Hvis regionen i aftaleperioden i et enkelt eller flere år reducerer den samlede regionale egenfinansiering i forhold til, hvad der

er angivet i bilag 1, vil den kulturelle rammebevilling for det/de pågældende år ligeledes blive reduceret. Reduktionen af den

kulturelle rammebevilling vil ske med samme procentsats, som den samlede regionale egenfinansiering nedsættes med. Den

pågældende andel af den forudbetalte rammebevilling vil således når regnskabsoplysningerne om regionens egenfinansiering

foreligger, kunne kræves tilbagebetalt.

Såfremt der i aftalen er indlagt dele af puljer, der administreres af Kulturministeriets råd og styrelser, kan det ikke forventes, at

der vil blive bevilget yderligere tilskud til den pågældende type aktiviteter i aftaleperioden. Tilskudspuljer, som ikke indgår i den

kulturelle rammebevilling og nye puljer, som oprettes i aftaleperioden, vil frit kunne søges til aktiviteter i regionen.

Rammebevillingen kan disponeres frit indenfor aftaleperioden, og ikke-forbrugte bevillinger kan overføres fra et år til et andet.

Ved aftalens udløb kan ikke anvendte beløb dog kræves tilbagebetalt.

5.2. Projektbevillinger
Til særlige udviklings- og forsøgsprojekter, som styringsmæssigt er forankret i Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt ydes

tilskud af de kulturelle tipsmidler. Fordelingen på projekter fremgår af bilag 3. Tildelingen af tipsmidler forudsætter

Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Projekttilskuddene udgør i aftaleperioden årligt:  

2004: 500.000 kr.
2005: 500.000 kr.
2006: 500.000 kr.
2007: 500.000 kr.
 
Tilskuddene udbetales kvartalsvist forud med rater på en fjerdedel af årets tilskud. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb,

der ikke vil være omfattet af prisreguleringer eller besparelser i aftaleperioden.

Ikke anvendte tilskud kan kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet

indenfor aftaleperioden.

Kulturregionens eventuelle egenfinansiering af projekterne fremgår af bilag 3.

Kapitel 6
Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af den regionale kulturaftale

Aftalen har virkning for perioden 1. januar 2004 til 31.december 2007.

Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og

i øvrigt når parterne er enige herom.

Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås ændringer i Kulturministeriets lovgivning, som har virkning for de bevillinger,

der indgår i rammebevillingen, ændringer i den regionale egenfinansiering, som indebærer, at rammebevillingen skal

reguleres, eller ændringer i den kommunale struktur, som stiller spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af det geografiske

område, som aftalen dækker. Kan der ikke opnås enighed mellem
parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan

opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af

aftaleperioden.

Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles

om en opsigelse af aftalen eller en ændring af regionens sammensætning.

Kapitel 7
Evaluering og rapportering

7.1. Evaluering
Evaluering og rapportering er vigtige redskaber for at fremme den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem parterne, som

kulturaftalen skal medvirke til at fastholde og udbygge. Kulturaftalens værdier og overordnede mål samt dens opgaver og

delmål på de enkelte kulturområder skal danne fundamentet for evalueringen af regionens aktiviteter

Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt skal den 1. marts 2006 gøre kortfattet skriftlig status over mål- og resultatopfyldelse

med  henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Kulturministeriet. Senest den 1.

marts 2007 skal Kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag

for forhandlinger om en evt. ny aftale.

7.2. Regnskabsoplysninger
Kulturregion Odense Kommune - Fyns Amt skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for forbruget af den

kulturelle rammebevilling. Oplysningerne skal vise, hvor stort et tilskud de enkelte institutioner og aktiviteter har modtaget fra

rammebevillingen.

Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for den regionale egenfinansiering.

Oplysningerne skal opgøre den samlede egenfinansiering jfr. bilag 1 og vise, hvor stort et tilskud de enkelte institutioner og

aktiviteter har modtaget i regional egenfinansiering.

Regnskabsoplysningerne skal være Kulturministeriet i hænde senest den 1. juni det efterfølgende år.

For projektbevillinger finansieret af de kulturelle tipsmidler – jævnfør bilag 3 – skal der i forbindelse med indsendelse af

regnskabsoplysningerne for 2007 afgives et særskilt  afsluttende projektregnskab for det samlede projektforløb. Projektforløbet

skal derudover løbende afrapporteres i forbindelse med regionens indsendelse af de årlige
regnskabsoplysninger.

Regionens kulturinstitutioner skal endvidere indsende statistiske oplysninger og årsregnskaber m.v. til de statslige råd og

styrelser i samme omfang som kulturinstitutioner, der ikke indgår i en regional kulturaftale.
 
7.3. Administrativ og politisk følgegruppe.
I tilknytning til de regionale kulturaftaler er der etableret en administrativ følgegruppe bestående af en repræsentant for hver af

de regionale administrationer, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Desuden vil Kulturministeriets råd og

styrelser samt ministeriet selv være repræsenteret. Gruppen mødes to gange årligt - eller efter behov – for at diskutere

spørgsmål af fælles interesse, herunder evalueringsprocessen.

Kulturministeren vil to gange i løbet af aftaleperioden invitere politiske repræsentanter for aftale regionerne til møde med

henblik på at drøfte erfaringerne med aftalerne. Det vil ske inden forhandlingerne om en eventuelt ny aftaleperiode

påbegyndes.


Kapitel 8
Underskrift af aftalen

Odense d. 24. april 2004.

……………………………….
Kulturministeren

………………………………..
Fyns Amt                                 

 .................................................
Odense Kommune 


Bilag 1
Regionens egenfinansiering 2004- prisniveau

Bilag 2
Den statslige rammebevilling

Bilag 3
Årlig Projektbevilling til Kulturregion Odense Kommune – Fyns Amt 2004-2007

Bilag 4

Projektbeskrivelse:
Pulje til styrkelse af kultursamarbejdet mellem Fyns Amt og Odense Kommune

På møder mellem amtets Undervisnings- og Kulturudvalg og Odense Kommunes Kultur og Socialforvaltning er der indkredset

de 4 nedenstående fælles forsøgsprojekter:

Initiativet til igangsætning af projekterne ligger i den fælles politiske styregruppe, der etableres primo 2004 når aftalen er

indgået. Forløbet tænkes startet med at der genereres idéer, enten i form af konferencer for potentielle interessenter og/eller i

form af idékonkurrencer. I forbindelse hermed fastlægges også krav til delmål, tidsplan, organisering og succeskriterier. Den

fælles politiske styregruppe fordeler endvidere såvel de statslige som den regionale finansiering til forsøgsprojekterne.

4.1. Kultur- og erhvervssamarbejde
Kulturregion Odense Kommune – Fyns Amt vil i aftaleperioden aktivt søge at styrke samarbejde og fælles projekter mellem

kultur og erhvervsliv for at afdække, igangsætte og udvikle mulige kreative alliancer parterne imellem.

Kulturen er i stigende grad en vigtig rammebetingelse for erhvervslivet. Kulturen er med til at skabe vækst, og der er brug for et

tættere fynsk samspil mellem kultur og erhvervsliv om kreative produkter, kreative kompetencer og innovativt samarbejde.

Kultur-erhverv-samarbejde er ved at udvikle sig til en regionaløkonomisk konkurrenceparameter, og såvel
fynske erhvervsfolk, politikere, som kunstnere og kulturinstitutioner skal i fællesskab afklare, hvilken rolle regionen ser sig selv i

og ønsker at spille på dette område.

Kulturregion Odense Kommune – Fyns Amt ønsker i aftaleperioden at gennemføre forsøgsprojekter, der med afsæt i en

kortlægning af det igangværende fynske samarbejde på området med en række cases, også kan være med til at skabe nye

forpligtende kontakter mellem virksomheder, forskningsmiljøer og kunstnere.  Med henblik på, at parterne på
tværs af faggrænser og traditionelle opdelinger går sammen om eksempelvis produktudvikling, markedsføring og imagepleje,

udvikling af ledelse og organisation samt udsmykningsopgaver. Hele spektret fra traditionelle sponsorater, over

kunstinstitutionernes erhvervsklubber, virksomhedernes kunstindkøb til egentlige kreative alliancer skal kortlægges og

intensiveres, ligesom det offentliges rolle i kultur-erhverv-samspillet skal afdækkes og fokuseres.

Projektet planlægges gennemført i et samarbejde med fynske virksomheder, relevante forskningsmiljøer på Syddansk

Universitet Odense (f.eks. Mærsk Instituttet), fynske kunst- og kulturinstitutioner og fynske kunstnere, der er interesserede i at

indgå forpligtende partnerskaber.

Flere idéer er under udarbejdelse, og flere vil komme til på et igangsætningsseminar og en konference om emnet.

4.2 Udviklingsprojekt vedr. helhedstænkning på teaterområdet
Overordnet set vil Kulturregion Odense Kommune – Fyns Amt i aftaleperioden aktivt søge at fremme forholdene for teaterlivet i

regionen ved at samarbejde på flere fronter inden for områderne teater og dans.

Et af tiltagene er, at den fynske kulturregion efter nærmere aftale ønsker at indgå i et forsøgsprojekt med Kulturministeriet om

at udvikle helhedstænkning og planlægning i kulturregionens mangfoldige teaterlandskab. Gerne inspireret af og afstemt med

de tilsvarende forsøg, som overvejes igangsat i et eller flere af regionens naboamter.

Ved at bringe regionens to største offentlige teaterinteressenter i en tættere og forpligtende dialog er det vores forventning, at

alle parter: såvel amt og kommune, teaterlivets aktive både på og bagved scenerne samt det fynske publikum - uanset hvilke

dele og specialer inden for dramatiske produktioner de specielt tiltrækkes af  - vil kunne opnå og opleve endnu bedre og mere

synlige resultater end i dag.

Forsøgsprojektet skal tage afsæt i de indgåede flerårige teaterkontrakter for såvel landsdelsscenen Odense Teater

(2003-2006) som de "små storbyteatre" i Odense (2003-2007) Herudover vil forsøget også have som mål at vurdere

mulighederne for at sikre mere helhedstænkning i regionens teaterudbud (såvel for kontraktteatrene som øvrige fynske
teater- og danseensembler) og belyse perspektiver og muligheder i en koordineret anvendelse af ressourcerne, en

kvalitetsforøgelse og forbedrede konkurrencevilkår.